Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
07.02.2018 10:46

Rusza nabór wniosków na granty badawcze w konkursie Prezydenta Miasta Płocka!

Rozpoczął się już nabór wniosków w konkursie na granty badawcze dla płockich naukowców, organizowanym przez Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.

W konkursie może wziąć udział każda osoba, która jest zatrudniona w jednej z płockich uczelni wyższych i mieszka na stałe w Płocku lub płockim powiecie ziemskim. Osoba składająca wniosek nie może mieć więcej niż 50 lat i posiadać stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego.

Przy rozstrzyganiu konkursu brane pod uwagę będą takie kryteria jak:

1) oryginalność i innowacyjność pracy naukowej;

2) skuteczność przydzielonego grantu dla rozwoju wiedzy w danej dyscyplinie naukowej;

3) przydatność badań dla rozwoju naukowego osoby wnioskującej;

a także:

4) istotność pracy naukowej dla regionu płockiego;

5) możliwość implementacji wyników pracy naukowej do praktyki gospodarczej i społecznej (§6 regulaminu konkursu).

Termin realizacji grantu to dwa lata, a jego efektem powinna być odpowiednia publikacja naukowa.

Wniosek o grant powinien zawierać:

1) list motywacyjny wraz z uzasadnieniem, w jaki sposób projekt spełnia kryteria Konkursu;

2) autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych kandydata, po uzyskaniu stopnia doktora lub habilitacji;

3) wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, po uzyskaniu stopnia doktora lub habilitacji;

4) informacje o osiągnięciach dydaktycznych, pełnieniu funkcji promotora pomocniczego, o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi, o działalności popularyzującej naukę;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez macierzystą uczelnię, kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora;

6) opinię macierzystej uczelni o kandydacie;

7) opis planowanych prac naukowych (metodyka, zakres) wraz ze szczegółowym kosztorysem;

8) oświadczenie, że zgłaszany do Konkursu projekt nie jest współfinansowany z budżetu miasta Płocka;

9) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania wniosków to 30 marca 2018 roku. Kompletne wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy złożyć w dwóch egzemplarzach w Wydziale Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój E-9.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin i wzory dokumentów, niezbędne do sporządzenia wniosku można znaleźć na stronie:

http://www.plock.eu/pl/aktualnosci/details/article,9530,1,1.html

lub

http://bip.ump.pl/?do=komunikaty&display=5957