Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości
06.07.2018 08:59

Mamy zwycięzców!

Kapituła konkursu na najlepszą pracę dyplomową w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Płocku przyznała nagrody i wyróżnienia.


Do konkursu zgłoszonych zostało 19 prac dyplomowych studentów naszej Uczelni. Kapituła
jednogłośnie wybrała najlepsze prace:


I miejsce – praca pt. „Praca socjalna z perspektywy osób korzystających z pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na przykładzie miasta Płocka”, której
autorem jest Pani Paulina Siwek z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych,
kierunek praca socjalna, specjalność: asystent rodziny i koordynator pieczy
zastępczej. Praca została napisana pod kierunkiem Pani prof. nadzw. dr hab. Zofii
Kuźniewskiej.


II miejsce – praca pt. „Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem Guillaina-Barrĕ”,
której autorem jest Pani Marzena Kikolska z Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunek
pielęgniarstwo. Praca została napisana pod kierunkiem Pani dr n. med. Marioli
Głowackiej.


III miejsce – praca pt. „Uczniowie zdolni - sposoby rozwijania uzdolnień i talentów dzieci
w wieku przedszkolnym w placówkach oraz instytucjach kulturalno - oświatowych na
terenie miasta Płocka”, której autorem jest Pani Joanna Giszczak z Wydziału Nauk
Humanistycznych i Społecznych, kierunek pedagogika, specjalność: edukacja
wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Praca została napisana pod kierunkiem
Pani dr Doroty Dądzik.


Wyróżnienia – Dyplom Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki PWSZ w Płocku:


Praca pt. „Różnice kulturowe pomiędzy Polską a Turcją w opiece pielęgniarskiej nad
dzieckiem z padaczką”, której autorem jest Andżelika Kołodziejska z Wydziału Nauk
o Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo. Praca została napisana pod kierunkiem Pani dr
n. med. Marioli Głowackiej.


Praca pt. „Rola i funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie miasta Płocka w
perspektywie pracownika i mieszkańca”, której autorem jest Pani Andżelika Majcher
z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, kierunek praca socjalna,
specjalność: asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej. Praca została napisana
pod kierunkiem Pani prof. nadzw. dr hab. Zofii Kuźniewskiej.


Praca pt. „Ochrona praw dziecka w przebiegu procedur prawno – sądowych”, której
autorem jest Pani Lidia Śniegocka z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych,
kierunek pedagogika, specjalność: resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych. Praca
została napisana pod kierunkiem Pana prof. zw. dr. hab. Jacka Piekarskiego.

Kapituła konkursu jednogłośnie zdecydowała o wytypowaniu 6 prac do konkursu „Dyplom
dla Płocka”
organizowanego przez Prezydenta Miasta Płocka. Autorzy prac wykazali się
dużym zaangażowaniem, wkładem pracy i znajomością tematu dotyczącego naszego miasta.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne. Wręczenie dyplomów oraz
listów gratulacyjnych dla promotorów prac odbędzie się podczas uroczystego rozpoczęcia
roku akademickiego 2018/2019.


Laureatom konkursu i promotorom prac serdecznie gratulujemy!