Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Informacje o pomocy materialnej

Ogłoszenie

Informujemy, że studenci którzy wznawiają studia lub powtarzają semestr letni w roku akademickim 2016/2017, mogą ubiegać się o pomoc materialną.

Wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej Uczelni.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki, Plac Dąbrowskiego 2, pok. 113B w terminie 20.02.2017 r. – 24.02.2017 r. (w godzinach od 900 – 1400).

 

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE SĄ PRZYJMOWANE

Wymagane dokumenty do stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017:

1. Obowiązkowo  zaświadczenia  z urzędu skarbowego studenta i dla wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia (brak w 2015 roku takich dochodów musi zostać potwierdzony przez urząd skarbowy) o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w 2015 roku, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości:

a. dochodu ( tj. o przychodzie pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy),

b. składek na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu,

c. należnego podatku,

Zaświadczenie z urzędu skarbowego  musi zawierać także informację, czy osoba ubiegająca się o to zaświadczenie uzyskała bądź nie dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta podatkowa).

2. Obowiązkowo zaświadczenia wydane przez organ emerytalno-rentowy (ZUS/KRUS) lub inne dokumenty (np.  PIT- 11 z zakładu pracy lub zaświadczenie od pracodawcy) dla członków rodziny studenta i studenta, niezbędne do udokumentowania wysokości zapłaconych składek  na ubezpieczenie zdrowotne za 2015 rok.

3. Obowiązkowo oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie  niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym  w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej (załącznik  do regulaminu pomocy materialnej).

4. Zaświadczenie o dochodach uzyskanych za granicą Rzeczpospolitej Polskiej wystawione przez właściwe organy podatkowe kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte (wraz z ich tłumaczeniem na język polski).

5. Oświadczenia członków rodziny studenta i studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym  w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej (załącznik do  regulaminu pomocy materialnej), zawierające w szczególności informacje o:

a. wysokości dochodu po odliczeniu  należnych składek i podatku,

b. wysokości należnych składek na ubezpieczenie  społeczne,

c. wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d. wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego.

6. Zaświadczenie właściwego organu gminy  lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2015.

7. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

8. Umowa zawarta w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

9. Dokument (zaświadczenie) określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej. Dokument (zaświadczenie) jest  bezwzględnie wymagane, jeżeli liczba miesięcy uzyskiwanego dochodu w roku  kalendarzowym poprzedzającym  rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej wynosiła mniej niż 12 miesięcy oraz na dzień składania wniosku dochód ten jest nadal uzyskiwany.

10. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

11. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

12. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

a. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub

b. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

13. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.

14. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty- w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej;

15. Akty zgonu rodziców

16. Odpis podlegający wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów – w przypadku osoby uczącej się.

17. Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica studenta – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

18. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec jest nieznany;

19. Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;

20. Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

21. Odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka – adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

22. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

23. Decyzja właściwego organu przyznająca zaliczkę alimentacyjną, z określeniem jej wysokości;

24. Decyzja właściwego organu przyznająca świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z określeniem jego wysokości;

25. Informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem lub osoby, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta);

26. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia;

27. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta, lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta;

28. Orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek;

29. Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta. Zaświadczenie takie jest bezwzględnie wymagane, gdy mamy do czynienia z utratą i uzyskaniem dochodu. Zaświadczenie takie musi zawierać:

a. informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku

b. informacje o okresie jego otrzymywania.

30. Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;

31. Zaświadczenie placówki zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie – w przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

32. Inne dokumenty, konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające  jego sytuację rodzinna.

 

Prosimy o zapoznanie z Regulaminem Pomocy Materialnej 

Wnioski o stypendia dostępne są w zakładce Pomoc materialna

  

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W PŁOCKU

1. Stypendium socjalne – przysługuje od I roku studiów i może je otrzymać student studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i pomostowych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – przysługuje od I roku studiów i może je otrzymać tylko student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, zakwaterowany w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - przysługuje od I roku studiów i może je otrzymać student studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i pomostowych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek (przyznanie stypendium uzależnione jest od stanu środków Funduszu Pomocy Materialnej). 

4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów – może otrzymać student II lub  III roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

5. Zapomoga - może być przyznana studentowi studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i pomostowych, który w wyniku zdarzenia losowego znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, przy czym „zdarzenie losowe” to: zdarzenie, którego nastąpienia lub momentu, w którym ono nastąpi nie da się z góry przewidzieć, jest ono przypadkowe i niezależne od woli podmiotu bezpośrednio dotkniętego skutkami tego zdarzenia.

  • zdarzeniem losowym może być w szczególności

- ciężka przewlekła choroba,

- nieszczęśliwy wypadek studenta lub członka rodziny

- śmierć lub ciężka choroba rodziny studenta

- klęska żywiołowa (pożar, powódź)

- kradzież

- inne na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

  • student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademicki
  • o zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi
  • wniosek o zapomogę powinien być udokumentowany zaświadczeniami właściwych instytucji i urzędów potwierdzającymi okoliczności opisane we wniosku
  • zapomoga nie przysługuje dwa razy w oparciu o ten sam stan faktyczny (z tytułu jednego zdarzenia losowego).

Zasady ubiegania się o w/w świadczenia określa REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Płocku.