Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Wsparcie Studentów Niepełnosprawnych

 

 

Ważnym zadaniem realizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku jest wspieranie studentów niepełnosprawnych. Podejmowane przez Uczelnię działania mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku dokłada wszelkich starań, aby proces kształcenia był dostosowany do indywidualnych potrzeb psychofizycznych studenta.  

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. wniosek studenta o udzielenie wsparcia - plik pdf.   -plik doc.

2. wniosek pracownika o udzielenie wsparcia - plik pdf.  plik doc. 

3. wniosek studenta o przyznanie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej - plik pdf.  -plik doc

4. regulamin przyznawania wsparcia oraz wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego uudziału w procesie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku - plik pdf.  

 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Osoby studiujące w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, spełniające jednocześnie następujące warunki: 

1. legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub dokumentem równoważnym (tj. orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji), a w  przypadku ubiegania się o wsparcie w postaci usług asystenta - student, któremu został orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności;

2. posiadające czynny status studenta w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia;

3. nie przebywające na urlopie od zajęć dydaktycznych;

4. mające ograniczenia psychofizyczne, które utrudniają proces kształcenia;

5. Warunkiem przyznania studentowi wsparcia jest występowanie zależności pomiędzy niepełnosprawnością studenta a trudnościami występującymi w procesie kształcenia. 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

    • w semestrze zimowym - do 31 października 
    • w semestrze letnim - do ostatniego dnia lutego
    • wnioski złożone po terminie rozpatrywane będą w dalszej kolejności 

 NAJCZĘŚCIEJ  WYBIERANA FORMA WSPARCIA PRZEZ STUDENTÓW:

- zakup i wypożyczenie specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania (np. laptopy, pętle indukcyjne, program udżwiękawiający, klawiatura dla osób niewidomych, drukarka brajlowska);

- wypożyczenie lupy elektronicznej;

- pomoc asystenta;

- organizację zajęć uzupełniających z wybranych przedmiotów;

WAŻNE!
Zachęcamy do zgłaszania swoich potrzeb, gdyż mamy możliwość udzielenia wsparcia tylko na wniosek studenta. Pracownicy koordynujący działania na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniają dyskrecję oraz życzliwą atmosferę.

 

Kontakt:
Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki, pokój A114
Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock
tel. 024 366 54 01 wew. 273 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 11:30)
e-mail: rsn(at)pwszplock.pl