Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

 Język konferencji: |

 

 

Common Room: od SŁOWA do ŚWIATA.
Płock, 20-21.10.2017

      Common Room w tytule dorocznych konferencji organizowanych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku nawiązuje do salonu literackiego prowadzonego przez Stefana i Franciszkę Themersonów, niezwykłą parę artystów i intelektualistów, w Londynie w latach 1957-1959. Gościł on naukowców, artystów i literatów i był miejscem niezwykłych wykładów, prezentacji, wieczorów artystycznych, koncertów i dyskusji. Intencją organizatorów konferencji jest stworzenie równie „przyjaznego” – jak pisali Themersonowie – „miejsca spotkań i wymiany myśli” o głęboko interdyscyplinarnym charakterze.

      Tegoroczna, piąta już edycja konferencji poświęcona jest SŁOWU, które stanowi źródło zarówno nieodpartej fascynacji jak i wyraźnego poczucia zagrożenia. Jego siła sprawcza umożliwia autorom realizowanie kreatywnego zamiaru twórczego poprzez budowanie immersyjnych, fikcyjnych światów, eksplorowanie potencjału języka jako narzędzia służącego do przekazywania tego, co często wydaje się być niewyrażalne i niewyobrażalne, czy wreszcie uświadamianie nam konsekwencji ograniczeń, którym podlega komunikacja międzyludzka. Jednakże wykorzystanie SŁOWA w celach perswazyjnych i ideologicznych, jako narzędzia społecznej lub politycznej manipulacji, budzi wobec niego oczywistą podejrzliwość. W twórczości S. Themersona te dwa sprzeczne uczucia wobec SŁOWA są wszechobecne - wrażliwy na jego brzmienie, rytm i rym, sprzeciwia się on jawnie demagogii:

„POEZJA, podobnie jak POLITYKA, może być moralnie niegodziwa i intelektualnie nieuczciwa.

      Themerson pragnął ponownie dotrzeć do sedna, czy też jądra słów, które zagubiły się w sieciach skojarzeń, technikach propagandowych, natłoku komunikatów reklamowych czy intelektualnych grach literackich - w tym celu tworzy Poezję Semantyczną, której celem ma być ponowne uwrażliwienie nas na świat i sprawienie, że będziemy go widzieli jakby na nowo. Odkłamuje w niej słowa, pozbawiając je „wszelkiej aureoli skojarzeń” nadanej im przez konwencje czy tradycje i odwołując się do pierwotnych definicji „zaczerpniętych ze zwykłego słownika”.

      Inspirowani twórczością Themersonów zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w dyskusji na temat szeroko pojętej relacji między SŁOWEM a ŚWIATEM. Referaty mogą dotyczyć między innymi następującej tematyki:

-  siła słowa – kreacja i/lub destrukcja,
uwodzenie słowem,
niewystarczalność języka i słowa,
słowo ideologiczne,
słowo a różne dyskursywne obrazy świata,
semantyka kultury,
słowo jako narzędzie władzy i opresji/ subwersywny potencjał słów
konwencjonalizacja znaczeń/ nowe słowa i neologizmy
słowo a milczenie/ słowotok we współczesnej kulturze,
niewyrażalność a (po)nowoczesność,
gry i eksperymenty językowe w poezji, prozie, utworach dramatycznych i innych tekstach kultury,
poezja i proza „lingwistyczna”,
język i słowo w twórczości Themersonów,
rola językoznawstwa w teorii literatury,
znaczenie słowa w obrazie filmowym, przedstawieniach teatralnych, muzyce, komiksie,
tekst w sztukach wizualnych – malarstwie, grafice, instalacjach, sztuce wideo, itp.,
słowo jako narzędzie wywierania wpływu w reklamie, marketingu, mediach tradycyjnych i społecznościowych oraz przekazie politycznym,
prawda/ post-prawda /kłamstwo,
etyka i estetyka słowa,
rola słów i języka w komunikacji międzyludzkiej, budowaniu relacji społecznych, edukacji, psychologii, psychoterapii, religii, filozofii,
słowo z perspektywy językoznawcy lub tłumacza.

        Ponieważ naszym celem jest utrzymanie konferencji w duchu Themersonowskiego salonu Common Room, który w swojej wszechstronności i interdyscyplinarności umykał łatwym kategoryzacjom, zachęcamy nie tylko filologów, literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców i przekładoznawców, ale także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, takich jak socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, historia, etnografia, studia nad sztuką, itp. do włączenia się do dyskusji.

Konferencja jest częścią dorocznego Festiwalu Themersonów (strona internetowa festiwalu: www.themerson.pl), upamiętniającego twórczość urodzonego w Płocku Stefana i jego żony Franciszki. W ramach Festiwalu odbywa się szereg imprez kulturalnych, między innymi warsztaty, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne czy pokazy filmowe, na które zapraszamy serdecznie Uczestników konferencji. Najważniejsze informacje na temat Płocka, Festiwalu Themersonów oraz tegorocznej konferencji Common Room i jej poprzednich edycji wraz ze wskazówkami dotyczącymi dojazdu i zakwaterowania znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://www.pwszplock.pl/konferencje/common-room-pl

        Program konferencji obejmować będzie wykłady plenarne i 20-minutowe wystąpienia. Językami konferencji będą język polski i angielski. Czekamy na zgłoszenia wystąpień w języku polskim lub angielskim zarówno od doświadczonych jak i początkujących badaczy, od doktorantów, jak również wszystkich osób żywo zainteresowanych tematem konferencji. Streszczenia w języku polskim lub angielskim (maks. 250 słów) wraz z tytułem proponowanego wystąpienia, słowami kluczowymi i podstawowymi informacjami na temat autora należy złożyć online najpóźniej do 25.09.2017 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: http://www.pwszplock.pl/konferencje/common-room-pl. Poprzez tę samą stronę macie Państwo możliwość skontaktowania się z Komitetem Organizacyjnym Konferencji i przesyłania nam pytań. Możecie Państwo przesyłać pytania także bezpośrednio na adres: j.ligor(at)pwszplock.pl

        Informacje o przyjęciu zgłoszenia będą przesyłane na bieżąco, najpóźniej do dnia 30.09.2017. Organizatorzy planują wydanie monografii pokonferencyjnej. Informacje o poprzednich publikacjach znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

        Opłata konferencyjna wynosi:

- wczesna rejestracja (do 05.08.2017): 200 PLN (50 euro) dla osób zgłaszających referaty lub 60 PLN (15 euro) dla pozostałych uczestników. Opłata musi być wniesiona do 05.08.2017.

- normalna rejestracja (po 05.08.2017): 280 PLN (70 euro) dla osób zgłaszających referaty lub 80 PLN (20 euro) dla pozostałych uczestników. Opłata powinna być wniesiona najpóźniej do dnia 03.10.2017.

Przelewy krajowe (PKO BP SA):
Nr konta: 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077

Przelewy międzynarodowe:
Account Holder: PWSZ Płock,
International Bank Account Number (IBAN):

PL 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077

Code Bic (SWIFT address): BPKOPLPW

Proszę upewnić się, że w tytule przelewu znajdują się następujące informacje: Państwa imię i nazwisko oraz nazwa konferencji „Common Room”. W formularzu zgłoszenia prosimy o wypełnienie rubryki „Dane do faktury”, jeśli chcecie Państwo, by wystawiona została faktura.