Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Praca dyplomowa

 

Terminy obron wrześniowych na kierunku Pedagogika i Filologia

 


 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 64/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia 13 czerwca 2017 r.

opłata za dyplom ukończenia studiów wynosi 60 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni:  

PKO BP SA 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077Terminy obrony prac dyplomowych 2016/2017, kierunek Filologia, studia stacjonarne

Terminy obrony prac dyplomowych 2016/2017, kierunek Pedagogika, studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne


 

 

Uwaga seminarzyści !!!

W związku ze zbliżającymi się obronami prac licencjackich i magisterskich  oraz przygotowaniem suplementów do dyplomów informujemy, iż studenci posiadający dodatkowe osiągnięcia, które są podawane w punkcie nr 6 suplementu proszeni są o złożenie do Dziekanatu WNHS w terminie do dnia 30 czerwca 2017r.  powyższych informacji w podpisanych teczkach (imię i nazwisko, nr albumu, rok/semestr/tryb studiów, kierunek i specjalność) wraz z wersją elektroniczną (płyta CD).

Dodatkowe informacje mogą dotyczyć min. zaliczonych praktyk ponadprogramowych oraz innych dodatkowych osiągnięć tj. pracy w kołach naukowych, których efektem jest publikacja, aktywny udział w konferencjach (referat), wyróżnienia,  nagrody, osiągnięcia sportowe, praca w samorządzie studentów.

Wymienione osiągnięcia powinny mieć związek ze studiowanym kierunkiem (specjalnością) studiów oraz zostać odpowiednio udokumentowane.


Studenci, którzy chcą podejść do obrony w I  terminie, czyli w miesiącu lipcu proszeni są o składanie prac dyplomowych do dnia 16.06.2017 r. (pracę dyplomową wraz z dokumentami należy złożyć w tekturowej teczce, która powinna być opisana: Imię i nazwisko studenta, nr albumu, kierunek, specjalność, nazwisko promotora).


 

Informujemy, iż dodawanie prac do systemu antyplagiatowego Genuino będzie możliwe od dnia 30.05.2017 r. (wtorek) w godzinach 8.30 – 15.30 w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, Plac Dąbrowskiego 2.


 

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 REKTORA PWSZ W PŁOCKU Z DN. 27 STYCZNIA 2017 ROKU, w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz dokumentacji egzaminu dyplomowego w PWSZ w Płocku

ZAŁĄCZNIKI DO PRACY DYPLOMOWEJ

1.  Wzór strony tytułowej w języku polskim

2.  Wzór strony tytułowej w języku angielskim

3.  Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy

4.  Streszczenie pracy dyplomowej

5.  Wzór druku oceny pracy dyplomowej dla promotora/recenzenta

6.  Wzór Protokołu Komisji Egzaminacyjnej Dyplomowej

INFORMACJE Z REGULAMINU STUDIÓW DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ, ORAZ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 


 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE WNHIS PWSZ W PŁOCKU dotyczące standardów pracy dyplomowej dla studiów I i II stopnia

Wymagania ogólne dla kierunku Pedagogika

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studiów I stopnia kierunek Pedagogika:

METODOLOGIA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH

PYTANIA OGÓLNOPEDAGOGICZNE

EDUKACJA OBRONNA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

PEDAGOGIKA SĄDOWA Z MEDIACJĄ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studiów II stopnia kierunek Pedagogika:

METODOLOGIA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH

PYTANIA OGÓLNOPEDAGOGICZNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z SOCJOTERAPIĄ

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studiów I stopnia kierunek Praca socjalna:

METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

 


 

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Płocku

Karta zgłoszeniowa do Konkursu