Logo
  • Facebook
  • BIP
360
PWSZ w Płocku Uczelnia Przyszłości

Praca dyplomowa

Terminy obron wrześniowych 2017/2018:

Kierunek Filologia

10.09.2018

Promotor:

prof dr hab. Przemysła Krakowian - godz. 8.30

dr Suwalska Kołecka - godz. 9.30

dr Anna Araucz - godz. 10.00

12.09.2018

Promotor: dr Andrzej Drobek - godz. 9.30

 

Pedagogika:

12.09.2018:

dr Marcin Polakowski - godz. 10.00

dr Arkadiusz Fordoński- godz.10.30

 

 


 

 

Opens external link in new windowKonkurs na najlepszą pracę dyplomową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w płocku w roku akademickim 2017/2018 Opens external link in new window

 


 

Zgodnie z zarządzeniem nr 64/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia 13 czerwca 2017 r.

opłata za dyplom ukończenia studiów wynosi 60 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto Uczelni:  

PKO BP SA 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077Terminy obrony prac dyplomowych 2017/2018 kierunek Filologia, studia stacjonarne

Terminy obrony prac dyplomowych 2017/2018, kierunek Pedagogika, studia I i II stopnia, (zmiana 14.06.2018)

Terminy obrony prac dyplomowych 2017/2018, kierunek Praca socjalna, studia I  stacjonarne


 

 


Studenci, którzy chcą podejść do obrony w I  terminie, czyli w miesiącu lipcu proszeni są o składanie prac dyplomowych do dnia 15.06.2018 r. (pracę dyplomową wraz z dokumentami należy złożyć w tekturowej teczce, która powinna być opisana: Imię i nazwisko studenta, nr albumu, kierunek, specjalność, nazwisko promotora).


 Uwaga seminarzyści !!!

W związku ze zbliżającymi się obronami prac licencjackich i magisterskich  oraz przygotowaniem suplementów do dyplomów informujemy, iż studenci posiadający dodatkowe osiągnięcia, które są podawane w punkcie nr 6 suplementu proszeni są o złożenie do Dziekanatu WNHS w terminie do dnia 30 czerwca 2018r.  powyższych informacji w podpisanych teczkach (imię i nazwisko, nr albumu, rok/semestr/tryb studiów, kierunek i specjalność) wraz z wersją elektroniczną (płyta CD).

Dodatkowe informacje mogą dotyczyć min. zaliczonych praktyk ponadprogramowych oraz innych dodatkowych osiągnięć tj. pracy w kołach naukowych, których efektem jest publikacja, aktywny udział w konferencjach (referat), wyróżnienia,  nagrody, osiągnięcia sportowe, praca w samorządzie studentów.

 Wymienione osiągnięcia powinny mieć związek ze studiowanym kierunkiem (specjalnością) studiów oraz zostać odpowiednio udokumentowane.


 

Informujemy, iż dodawanie prac do systemu antyplagiatowego  będzie możliwe od dnia 15.05.2018 r w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach -9.00-15.30 praz środy w  w godzinach 9.00-17.00 w godzinach 8.30 – 15.30 w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, Plac Dąbrowskiego 2.

Opens external link in new windowWięcej informacji


 

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 REKTORA PWSZ W PŁOCKU Z DN. 27 STYCZNIA 2017 ROKU, w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz dokumentacji egzaminu dyplomowego w PWSZ w Płocku

ZAŁĄCZNIKI DO PRACY DYPLOMOWEJ

1.  Wzór strony tytułowej w języku polskim

2.  Wzór strony tytułowej w języku angielskim

3.  Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy

4.  Streszczenie pracy dyplomowej

5.  Wzór druku oceny pracy dyplomowej dla promotora/recenzenta

6.  Wzór Protokołu Komisji Egzaminacyjnej Dyplomowej

INFORMACJE Z REGULAMINU STUDIÓW DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ, ORAZ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

 


 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE WNHIS PWSZ W PŁOCKU dotyczące standardów pracy dyplomowej dla studiów I i II stopnia

Wymagania ogólne dla kierunku Pedagogika

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studiów I stopnia kierunek Pedagogika:

METODOLOGIA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH

PYTANIA OGÓLNOPEDAGOGICZNE

EDUKACJA OBRONNA Z BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM

PEDAGOGIKA SĄDOWA Z MEDIACJĄ

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studiów II stopnia kierunek Pedagogika:

METODOLOGIA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH

PYTANIA OGÓLNOPEDAGOGICZNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

RESOCJALIZACJA SPOŁECZNIE NIEPRZYSTOSOWANYCH 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studiów I stopnia kierunek Praca socjalna:

METODOLOGIA BADAŃ SPOŁECZNYCH

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studiów I stopnia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne:

METODOLOGIA BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM

ZAGADNIENIA OGÓLNOKIERUNKOWE

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studiów I stopnia kierunek FILOLOGIA:

 METODYKA

JĘZYKOZNAWSTWO

TRANSLACJA

LITERATURA I KULTURA BRYTYJSKA

LITERATURA I KULTURA USA

Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studiów II stopnia kierunek FILOLOGIA:

METODYKA

LITERATURA I KULTURA BRYTYJSKA

TRANSLACJA

 

 


 

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Płocku

Karta zgłoszeniowa do Konkursu