Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Adres:
ul. Gałczyńskiego 28
09- 400 Płock

Kontakt:
tel. 24 366 54 10

 

Profil naukowy zakładu:
W Zakładzie Myśli Pedagogicznej, Pedeutologii i Andragogiki realizowane są badania dotyczące analizy współczesności edukacyjnej jako efektu ciągłości i zmiany historycznej działalności edukacyjnej człowieka. Zakład zajmuje się tematyką dotyczącą nauczycieli, w tym: charakteru pracy nauczyciela, poznaniu uwarunkowań efektywności pracy pedagogicznej, kompetencji nauczycielskich, etycznych problemów zawodu oraz refleksji nad praktyką pedagogiczną. Ważnym aspektem naukowym pracy zakładu są także badania procesów edukacji człowieka w dorosłym wieku. Do podstawowych obszarów badawczych w tym zakresie należą: całożyciowość edukacji dorosłych, edukacja kobiet, proces samokształcenia oraz stwarzanie dorosłym odpowiednich warunków edukacyjnych.

Oferta dydaktyczna:
Pracownicy zakładu odpowiadają za organizację i prowadzenie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu pedagogiki.

Studenci kształceni są teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze nauczycieli przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo- wychowawczych i opiekuńczych.

 

Kierownik Zakładu Myśli Pedagogicznej, Pedeutologii i Andragogiki
dr Beata Cieśleńska

Pracownicy Zakładu:
· prof. dr hab. Ewa Wiśniewska
· prof. dr hab. Walentyna Łozowiecka
· prof. dr hab. Jarosław Michalski
· dr Agnieszka Grażul- Luft
· mgr Maria Matuszewska
· mgr Alicja Skibicka- Piechna
· mgr Jacek Znyk

 

Aktywność naukowo- dydaktyczna w roku akademickim 2016/2017:

· Projekt pt. „Dzień Praw Dziecka” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka przy współudziale grupy studentów II roku studiów licencjackich pedagogiki sądowej z mediacją PWSZ w Płocku realizowany w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku- osoba odpowiedzialna- dr Beata Cieśleńska.

· Zorganizowanie udziału studentów II roku studiów magisterskich pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią oraz II roku studiów licencjackich praca socjalna PWSZ w Płocku w konferencji pt: „W Małej Ojczyźnie- przeciw cywilizacji przemocy”- osoby odpowiedzialne- mgr Alicja Skibicka- Piechna, mgr Monika Wolińska.

· Zorganizowanie dla studentów pedagogiki sądowej z mediacją oraz edukacji obronnej z bezpieczeństwem wewnętrznym PWSZ w Płocku cyklu spotkań ze streetworkerem- osoba odpowiedzialna- mgr Alicja Skibicka- Piechna.

· Zorganizowanie dla studentów II roku pedagogiki sądowej z mediacją oraz edukacji obronnej z bezpieczeństwem wewnętrznym PWSZ w Płocku wizyty w Ośrodku Opiekuńczo- Wychowawczym w Płocku- osoba odpowiedzialna- mgr Alicja Skibicka- Piechna.

· Udział w konferencji naukowej pt. „Edukacja turystyczna: wymiar europejski. Ukraina- Polska- Europa” we Lwowie- prof. dr hab. Ewa Wiśniewska.

· Udział w projekcie naukowym pt. „Podnoszenie kompetencji studentów PWSZ w Płocku w odpowiedzi na zapotrzebowania gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”. Realizowany w ramach działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym- osoby odpowiedzialne- dr Beata Cieśleńska, mgr Alicja Skibicka- Piechna, mgr Jacek Znyk.

· Zorganizowanie V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: „Edukacja a rynek pracy” 14 marzec 2017 rok- osoby odpowiedzialne- prof. dr hab. Walentyna Łozowiecka, prof. dr hab. Ewa Wiśniewska, dr Beata Cieśleńska, mgr Alicja Skibicka- Piechna, mgr Monika Wolińska.