Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy Socjalnej

Adres:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
ul. Gałczyńskiego 28
09–400 Płock

Profil naukowo-badawczy:
Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy Socjalnej powstał w 2016 roku. Główne obszary zainteresowań badawczych pracowników dotyczą działalności opiekuńczej, w tym instytucjonalnej oraz pomocy społecznej i pracy socjalnej jako instrumentu polityki społecznej zarówno w obszarze naukowym jak i praktycznym, w tym metodyka pracy socjalnej, psychospołeczne i ekonomiczne determinanty funkcjonowania osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz profesjonalizacja zawodów pomocowych, szczególnie pracowników socjalnych.

 

Oferta dydaktyczna:
Zakład odpowiada za organizację i prowadzenie studiów licencjackich na kierunku praca socjalna w trzech specjalnościach: asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową oraz praca z osobą niepełnosprawną i starszą. Pracownicy Zakładu prowadzą działalność dydaktyczną w zakresie określonym programami ww. studiów. Działalność ta obejmuje prowadzenie konwersatoriów, wykładów, seminariów oraz zajęć ogólnouczelnianych.

 

Planowane działania badawcze i praktyczne:
W ramach rozwijania prac zakład planuje podjąć następujące inicjatywy o charakterze naukowo-badawczym i praktycznym:

- organizację seminariów tematycznych poświęconych działalności instytucjonalnej i środowiskowej  pomocy społecznej;

- działalność opiekuńcza na terenie Mazowsza Północnego w kontekście historycznym i współczesnym;

- eksplorację badawczą (diagnoza społeczna) realizacji usług opiekuńczych i świadczeń pomocy społecznej na terenie północnego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem miasta i powiatu płockiego grodzkiego i ziemskiego;

- analizę skuteczności przeciwdziałania marginalizacji społecznej oraz ubóstwa poprzez konstruowanie modelowych rozwiązań w ramach analizy dobrych praktyk w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej oraz pracy socjalnej;

- współpraca z lokalnymi i międzynarodowymi ośrodkami o podobnym profilu zainteresowań naukowo-badawczych i zawodowych;

- rozwijanie aktywności badawczej studentów poprzez angażowanie ich
w mikrobadania społeczne.

 

 

Pracownicy Zakładu:
dr Ewa Bartuś – kierownik
email: e.bartus(at)pwszplock.pl


prof. zw. dr hab. Amantius Akimiak


dr hab. Zofia Kuźniewska
email: z.kuzniewska(at)pwszplock.pl


dr hab. Alena Novotna


dr Sylwia Kwiatkowska
email: s.kwiatkowska(at)pwszplock.pl


dr Małgorzata Pietrzak


dr Dariusz Szadkowski


dr Luiza Wyrębkowska


mgr Mariusz Fabirkiewicz


mgr Małgorzata Lewandowska