Logo
  • Facebook
  • BIP
360
Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku

PROJEKT PN.: „ PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH”

CEL PROJEKTU:

Ø  Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych. Poszerzenie wiedzy zdobytej podczas studiów.

Ø  Nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana).

Ø  Zapoznanie studentów – praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji/podmiotu oraz jego komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów.

Ø  Zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji/podmiotu.

Ø  Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego
i zindywidualizowanego podejścia do osób w procesie realizacji praktyk zawodowych.

PLANOWANE EFEKTY:

Rezultatem projektu będzie rozwój kompetencji studentów, zwiększenie elastyczności uczelni
w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz zacieśnienie współpracy między pracodawcami a uczelniami.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadania projektu zaplanowano do realizacji Programu Praktyk do 28 lutego 2019 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:  761 007,45 zł

WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:  641 377,07 zł

WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA: 119 630,38 zł

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

UWAGA! Rekrutacja praktykantów została przedłużona do 13.04.2018

OGŁOSZENIE DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ PWSZ W PŁOCKUUWAGA! Rekrutacja uczelnianych opiekunów została przedłużona do 27.04.2018

OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW 

Warsztaty szkoleniowe dla opiekunów praktyk ze strony pracodawców i strony uczelni